Kunsill Lokali Ghall Fgura

L-Elezzjoni ghad-9 postijiet fil-Kunsill Lokali tal-Fgura saret nhar is-Sibt 16 ta'April 1994. Il-Fgura ghandha popolazzjoni ta' 11,050.
Fil-Fgura kkontestaw 18-il persuna. Hdax mal-grupp "Ahna Tal-Fgura Indipendenti " , wiehed Alternattiva Demokratika , erbgha mal- Partit Nazzjonalista u tnejn Indipendenti .

F'din l-elezzjoni vvotaw 4,957 jew ahjar 67.48%, kien hemm 4,785 vot validu u il-kwota kienet 475.

Il-Kunsill Lokali tal-Fgura huwa maghmul minn

Il-Kunsill Lokali tal-Fgura
Il-Kunsill Lokali tal-Fgura


AHNA TAL-FGURA INDIPENDENTI

Attard Bezzina Lawrence
Camilleri Saviour
Degiovanni Anthony Gerada Mario
Muscat Frances
Vella Luciano

ALTERNATTIVA DEMOKRATIKA : *

Decelis Brian Charles

PARTIT NAZZJONALISTA

Lombardo Mark
Mangion David

* Is-Sur Brian Ch. Decelis irrezenja mill-Partit Alternattiva Demokratika u d-dikjara lilhu innifsu bhala Kunsillier Indipendenti f' Gunju 1995.Bhala gruppi l-voti kienu mqassmin hekk:

Ahna tal-Fgura (Indipendenti)

2,924 61.14%

Alternattiva Demokratika

4 25 8.88%

P.N.

1,346 28.12%

Indipendent i

88 1.83%

Kunsillieri:

AFI 6
AD 1
PN 2
IND. 0

Il-Kunsilliera hadu l-gurament nhar it-Tnejn, 2 ta' Mejju, 1994 gewwa Kastilja. Ghajr ghall Anthony DeGiovanni li hadu qabel minhabba li kien se jsiefer.
Bhala Sindku nghazel is-Sur Anthony Degiovanni, filwaqt li bhala Vici Sindku, is-sur Saviour Camilleri.
L-agent Segretarju tal-Kunsill kien is-sur Oreste Alessandro, li serva f'dan il-kunsill sa' Frar, 1995. Wara gie mpjegat is-Sur Alexander Grima bhala Segretarju .
F'Gunju,1994 is-sur Paul Ignatius Micallef irrezenja minn membru tal-Kunsill. Ghall-post batal mis-sur Micallef, tefghu n-nomina is-sinjura Frances Muscat u s-sur David Vella- it-tnejn mill-Grupp Ahna tal-Fgura (Indipendenti).
F'elezzjoni kazwali li saret fit-22 ta' Gunju,1994 ikkontestaw dawn iz-zewg persuni. Il-Kwota kienet 248 vot. Is-sinjura Frances Muscat gabet 337 vot filwaqt lis-sur David Vella gab 133. B'hekk post is-sur Paul I. Micallef ittiehed minn Frances Muscat bhala Kunsilliera.

L-indirizz ta' l-Ufficcju tal-Kunsill Lokali tal-Fgura huwa,

Dar il-Kunsill,
Triq Karmnu,
Fgura PLA 13.
Telefon 664000,
Telefax: 664222
email: fgura@keyworld.net

L-impjegati tal-Kunsill huma:

Is-sur Alexander Grima huwa is-Segretarju tal-Kunsill, is-sinjorini Annalise Desira w Cyntia Plumpton huma skrivani (dawn ta' l-ahhar huma residenti gewwa l-Fgura.)Back to Main Page